Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklapyje skelbiama informacija apie darbo grupių dėl švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygų tobulinimo veiklą pagal šią nuorodą:

https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/specialiuju-ugdymosi-poreikiu-turintiems-mokiniams/svietimo-pagalbos-specialistu-darbo-ir-apmokejimo-salygu-tobulinimas-2021-m

Pasiūlymai dėl švietimo pagalbos specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ir darbo laiko normų keitimo 

 

Siūloma švietimo pagalbos (ŠP) specialistų darbo apmokėjimo sąlygas keisti laikantis šių nuostatų:

  1. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ŠP specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus nustatyti tokius kaip mokytojų (t. y., ŠP specialistams nuo 2021 m., rugsėjo 1 d. taikoma pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų lentelė, kokia yra nustatyta mokytojams Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme (DAĮ)).
  2. Palaipsniui pasiekti, kad visų ŠP specialistų darbo laiko norma per savaitę (DLN) būtų 36 val.(svarstytinas perėjimo prie 36 val. variantas pateikiamas pridedamoje lentelėje „Švietimo pagalbos specialistų ir kitų pedagoginių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ir darbo laiko normų suvienodinimas (galimybių svarstymas)“ pridedama):

2.1. tais atvejais, kai ŠP specialistų DLN yra mažesnė už 36 val. – didinti DLN proporcingai pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimui (t. y., palaipsniui per kelis metus didinti valandas tuo pačiu procentu, kokiu didinami koeficientai): tiesioginio darbo su mokiniais valandų nekeisti, o didinti netiesioginio darbo su mokiniais valandas (kartu peržiūrint funkcijas, darbo organizavimą ir pan.);

2.2. tais atvejais, kai DLN yra didesnė už 36 val. (pvz., švietimo pagalbos įstaigose – 40 val.) – jau nuo 2021-09-01 sumažinti DLN iki 36 val.

  1. Mokinių, tenkančių vienai ŠP specialisto pareigybei, skaičiaus normatyvų nuo 2021 m., rugsėjo 1 d. nekeisti.

  1. Pasiūlymai dėl kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimo nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

Siūloma nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iš turimų 10,1 mln. Eur keisti ne tik DAĮ 5 priedo IV, V, VII skyriuose nurodytų darbuotojų (specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų, tiflopedagogų, psichologų, psichologų asistentų, socialinių pedagogų, judesio korekcijos mokytojų) darbo apmokėjimo sąlygas, bet ir šių pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas:

1) švietimo pagalbos įstaigų vadovų, pavaduotojų, skyrių vedėjų (DAĮ 1 ir 2 priedai);

2) auklėtojų, koncertmeisterių, akomponiatorių (DAĮ 5 priedo VI skyrius);

3) kitų pedagoginių darbuotojų (DAĮ 3 priedas).