Dėl ankstinamo priešmokyklinio ugdymo

Atsakydama į Jūsų paklausimą dėl privalomo ugdymo ankstinimo norėčiau atkreipti dėmesį, kad teisės aktais šiuo metu tai dar nėra įteisinta.
Šiuo metu  yra atliktas tik pirmas žingsnis –  sudaryta galimybė anksčiau, t. y. nuo 5 m. pradėti dalyvauti priešmokyklinio ugdymo programoje be anksčiau buvusio privalomo brandumo mokyklai įsivertinimo.
Džiaugiamės, kad  tokia galimybe  rugsėjo mėnesį pasinaudojo virš  7 proc. daugiau penkiamečius auginančių šeimų (ypač tos šeimos, kurių vaikai gimę pirmoje metų pusėje). Tiesa, galimybė įsivertinti vaiko brandumą liko, tačiau ji tik rekomendacinio pobūdžio.
Švietimo ir mokslo ministerija ir toliau diskutuoja, tariasi su įvairiomis tikslinėmis grupėmis dėl galimybių ankstinti privalomą priešmokyklinį ugdymą, tačiau kol kas sprendimų nuo kada tai galėtų būti įteisinta nėra.
Jūsų turima lentelė, ko gero, yra mūsų skyriaus parengta medžiaga darbui su savivaldybių švietimo padalinių vadovais, kur diskutavome ir tariamės koks galėtų būti scenarijus jeigu ankstinimo darbus pradėtumėme nuo 2019 m. rugsėjo 1 d., kokios galėtų kilti problemos,
galimi jų sprendimai ir t.t.

Taigi, 2019 m. rugsėjo mėnesį privalomas priešmokyklinis ugdymas nuo 6 m.,  pradinis ugdymas – nuo 7 m.
Šeima turi galimybę rinktis vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 5 m.,  pradėti lankyti priešmokyklinę grupę anksčiau, t. y. nuo 5 metų. Anksčiau ateiti į priešmokyklinio ugdymo programą  ypač skatintumėme tuos, kurie gimę  pirmoje metų pusėje.


Klausimas

Laba diena, norėčiau sužinoti, koks Vaikų ir jaunimo socializacijos veiksmų plano 2014-2016 metams, apimantis vaikų vasaros poilsio organizavimą, socializacijos centrų pertvarką ir kitas veiklas, likimas? Jeigu patvirtintas, labai prašau pasidalinti nuoroda, nes niekaip negaliu rasti.
Pagarbiai. D.N.

Atsakymas

Laba diena,
Ačiū, kad domitės ir informuoju, kad projektas šiuo metu yra suderintas su Sveikatos apsaugos ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, renkamos vizos švietimo ir mokslo ministerijoje ir bus teikiamas švietimo ir mokslo ministrui tvirtinti.  Kai bus patvirtintas Vaikų ir jaunimo socializacijos veiksmų plano 2014-2016 metams papildomai Jus apie tai informuosiu.
Pagarbiai
Algimantas Šimaitis,
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyriausiasis specialistas


Klausimas

Laba diena, gerb. Algimantai,

Norėjau pasidomėti, esu socialinė pedagogė, dirbusi 13 metų bendrojo lavinimo mokykloje. Dėl vadovo požiūrio teko palikti šią darbo vietą ir 2 metus dirbti kitose pareigose ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Per 13 darbo metų kaip socialinė pedagogė, įgijau vyresniojo socialinio pedagogo kategoriją. Sakykite prašau, ar dabar pradėjusi dirbti socialine pedagoge, ir išdirbusi vienerius metus įstaigoje, kaip reikalauja nuostatai, aš galėčiau atestuotis jau nebe metodininko, o socialinio pedagogo eksperto kvalifikacinei kategorijai, jei mano turimi rodikliai ir pasiekimai leidžia ir įstaigos vadovas sutinka?
Ačiū už atsakymą.

Atsakymas

Laba diena,

Socialinių pedagogų atestacija vykdoma pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 metų lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-3216.

Vadovaujantis minėtų nuostatų 10 punktu “Mokytojo eksperto ar pagalbos mokiniui specialisto eksperto kvalifikacinė kategorija gali būti suteikiama asmeniui, įgijusiam aukštąjį išsilavinimą, turinčiam mokomojo dalyko (pareigybės) ir pedagogo kvalifikaciją (neformaliojo švietimo ar profesijos mokytojui – išklausiusiam Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių-psichologinių žinių kursą; socialiniam pedagogui – turinčiam socialinio pedagogo kvalifikaciją ar socialinio darbuotojo ir pedagogo kvalifikacijas), ne mažesnį kaip šešerių paskutinių metų dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažą, gebančiam profesionaliai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, tiriančiam pedagogines situacijas, naujas mokymosi strategijas, taikančiam jas, kuriančiam savo veiksmingas mokymosi strategijas, rengiančiam ugdymo projektus, mokymo, mokymosi bei metodines priemones, skleidžiančiam gerąją pedagoginio darbo patirtį institucijoje, regione ir šalyje”.
Socialinis pedagogas, siekiantis socialinio pedagogo eksperto kvalifikacijos, turi turėti socialinio pedagogo išsilavinimą ir privalu surinkti reikiamą balų skaičių pagal veiklos vertinimo sritis, kriterijus ir požymius, turi ne mažesnę kaip 6 metų srities darbo stažą, turi turėti socialinio pedagogo veiklos įsivertinimo, vertinimo, veiklos ir kompetencijos įvertinimą už paskutinius 3 metus.Tad jei Jūs dirbate socialine pedagoge mažiau nei 3 pastaruosius metus, teks lukterti, kad visi rodikliai, kuriuos vertins ekspertai, būtų iš tinkamo laikotarpio. Taigi prašymą atestacijai galite teikti, kad jus įtrauktų į perspektyvinę atestacijos programą, o atestuositės – kai bus praėję 3 metai, o į bendrą 6 metų socialinio pedagogo stažą ankstesnioji veikla įskaitoma.

Pagarbiai

Algimantas Šimaitis
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyriausiasis specialistas


Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai sutinka Jus,

mieli socialiniai pedagogai, konsultuoti visais Jums rūpimais klausimais:

 

  • Ugdymo organizavimo
  • Švietimo pagalbos
  • Vaiko specialiųjų poreikių įvertinimo
  • Pasiruošimo mokyklai
  • Atestacijos
  • Pareigybinių nuostatų
  • Pedagogų darbo užmokesčio
  • El. dienyno
  • Ir kt.

Visus Jums rūpimus klausimus galite atsiųsti el. paštu: smmin@smm.lt

Esant sudėtingoms situacijoms su ugdymo procesu, tėvais, pareigybinės instrukcijos neatitikmenimis Jus konsultuoja:

 

ALGIMANTAS ŠIMAITIS

Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus
vyriausias specialistas

el. p. Algimantas.Simaitis@smm.lt

 

 

Naujienos

Draugaukime

Rėmėjai