LIETUVOS ŠVIETIMO PAGALBOS ASOCIACIJA ( toliau LŠPA)                                             

Asociacijos Įstatai (pdf)      

 
Nario
ANKETA IR PRAŠYMAS

Yra nepriklausoma, nepolitinė, pelno nesiekianti, savanoriškumo pagrindu veikianti asociacija, vienijanti asmenis, dirbančius pedagoginį švietėjišką darbą, turinčius pedagoginę patirtį bei išmanančius švietimo pagalbas.

Vadovaudamasi  LR Švietimo įstatymo Nauja įstatymo redakcija nuo 2003 m. birželio 28 d.:Nr. IX-1630, 2003-06-17, Žin., 2003, Nr. 63-2853 (2003-06-28)2 straipsnio  30 punktu:

Švietimo pagalba – specialistų teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams, leidžianti padidinti švietimo veiksmingumą.

Todėl kviečiame:

  • Lietuvos mokytojus;
  • Vaiko gerovės specialistus (socialinius pedagogus, specialiuosius pedagogus, logopedus, psichologus, tiflopedagogus);
  • Tėvus;
  • Pavaduotojus ugdymui;
  • Ugdymo įstaigų vadovus;
  • Metodinius centrus;
 • PPT vadovus.

Jungtis į mūsų veiklas ir siekti kiekvieno ugdytinio gerovės kartu.

Metinis nario mokestis 20 € (gausite metinį nario pažymėjimą).

Įstaigoms, organizacijos metinė narystė  75€ + 10% asociacijos renginiams (gausite metinę narystę patvirtinantį sertifikatą).

Siųskite dokumentus el. formate (išskyrus foto) el. paštu: juratesabaitiene@gmail.com Po nario mokesčio sumokėjimo į Asociacijos sąskaitą per 7 darbo dienas patvirtinsime Jūsų narystę Asociacijoje. Nario pažymėjimas bus išsiųsti per 20 darbo dienų.  Nario ANKETA IR PRAŠYMAS

Naujienos

Draugaukime

Rėmėjai