Peržiūrėti dokumentą
PAGRINDINIAI DOKUMENTAI, TEISĖS AKTAI, ĮSTATYMAI  SOCIALINIO PEDAGOGO DARBE.

Siekiant profesinio tobulumo, kokybės, aukštų rezultatų turime vadovautis pareigybės pagrindiniais dokumentais. Prisiminkime klasikų frazę:
nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės“,

todėl pasistengėme pateikti visus pagrindinius įstatymus, nutarimus, aktus ir kitus dokumentus reikalingus socialinio pedagogo tiesioginiame darbe.

Logopedų veiklą reglamentuojantys dokumentai

1. Specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimas

ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

NEGALIŲ, SUTRIKIMŲ, MOKYMOSI SUNKUMŲ APIBŪDINIMAS

DĖL ASMENS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMO TVARKOS

SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOSE (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) TVARKOS APRAŠAS

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas 6 priedas 7 priedas 8 priedas

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

MOKINIŲ (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUS), TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PRISKYRIMO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ GRUPEI KRITERIJAI IR ĮVERČIAI

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPĖS (Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V- 395)

MOKINIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ LYGIAI (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-394 )

DĖL VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS ANTRINIO IR TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO PRINCIPŲ, APRAŠYMO IR TEIKIMO REIKALAVIMŲ

2. Logopedo pareigybės aprašas, pareiginės instrukcijos

DĖL LOGOPEDŲ, DIRBANČIŲ MOKYKLOSE, BENDRŲJŲ PAREIGINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DĖL SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS LOGOPEDO PAVYZDINIO PAREIGYBĖS APRAŠYMOTARNYBOS LOGOPEDO PAVYZDINIO PAREIGYBĖS APRAŠYMO

DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 136:2005 „LOGOPEDAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO

3. Logopedo atestacijos nuostatai

DĖL MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS NUOSTATŲ

1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas 6 priedas 8 priedas 9 priedas

4. Logopedo darbo apmokėjimo tvarka

DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

5. Kiti dokumentai

DĖL NUMERIO SVEIKATOS SPECIALISTO SPAUDUI SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

ŠVIETIMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS.

Pedagoginių darbuotojų tarifinio atlygio nustatymo reglamentas

Pareigybiniai dokumentai

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

VAIKO TEISIŲ APSAUGĄ IR PREVENCINĮ DARBĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

 • Socialinio pedagogo rengimo standartas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-1872/A1-209

KITI SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ DARBĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

 • Pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelis ( Žin, 2003-07-25 Nr. 74-3451)
 • Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymas (1993 m. birželio 3 d. Nr.I-172, redakcija 2001-04-18),
 • Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymas „Dėl labdaros ir paramos apskaitos“ (Žin.,2001, Nr. 29-943),
 • Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymas „Dėl paramos teikėjų ir gavėjų metinių ataskaitų pateikimo tvarkos ir terminų“ (2002 m.  rugsėjo 23  d. Nr. 289).
 • Lietuvos Vyriausybės nutarimas Nr. 1195 “Dėl sutrumpinto darbo laiko” (2009-06-16d. redakcija),
 • Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas 2005-12-22 Nr. X-471,
 • Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 įsakymas  Nr. V-313,
 • LR Archyvų departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001m. kovo 30d įsakymas Nr. 19 „Dėl dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 60‑2169 (2006-05-27),
 • LR teisingumo ministro 1998-08-17 įsakymas Nr. 104 (Žin., 1998., Nr. 87-2416),
 • LR Archyvo įstatymas ( Žin., 1995., Nr. 107-2389)
 • LR Švietimo ir mokslo ministro 2009m. sausio 19d. įsakymas Nr. ĮSAK-105 „Dėl gabių ir talentingų vaikų ugdymo programos patvirtinimo“,
 • Gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo strategija, patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro 2005m. gruodžio 29d. įsakymu Nr. ĮSAK-2667,
 • Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas ( Žin., 2003., Nr. 73-3352, 2011., Nr.155-7353)

ŠVIETIMO PAGALBĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

NACIONALINIAI TEISĖS AKTAI:

  • Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą
  • Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ Peržiūrėti dokumentą
 • Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo Peržiūrėti dokumentą
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMAS Peržiūrėti dokumentą

 

Naujienos

Draugaukime

Rėmėjai