Kauno lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ patirtis dalyvaujant projekte „Judame daugiau ir išradingiau“

Kauno lopšelis – darželis „Vėrinėlis“, savo veiklą vykdantis nuo 1991 metų, yra įvairių darbų, projektų ir įvairių iniciatyvų organizatorius bei įgyvendintojas.

Lopšelio – darželio „Vėrinėlis“ bendruomenė yra vertinama kaip kūrybingas, aktyvus ir darnus kolektyvas, gebantis priimti ir realizuoti šiuolaikinius ugdymo iššūkius.

Tai pasakytina ir apie šioje įgyvendinamą projektą „Judame daugiau ir išradingiau“. Projekto pradžia – 2019 metų rugpjūčio 1 diena – numatoma pabaiga- 2022 metų liepos 31 diena. Svarbu pabrėžti, kad šis projektas Nr. SRF-FAV-2019-0389 yra finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis (sudaro 6672.00 Eur) ir nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis (sudaro 5060.00 Eur, bendra suma 71132.00), kurį administruoja Švietimo , mokslo ir sporto ministerija bei Švietimo mainų paramos fondas.

Nuo pat projekto paraiškos rengimo pradžios ir vėliau – kasdieninių veiklų vykdymo – išryškėjo visų projekto dalyvių – pedagogų, tėvų ir ugdytinų veiklos darna: bendrų tikslų išsikėlimas, konkrečių darbų įgyvendinimas ir pasiektų rezultatų vertinimas bei refleksija.

Projekto esmė – judėjimo, grįsto fiziniu aktyvumu ugdymo procese, svarba ir, būtent, šio proceso organizavimo naujų formų paieška – mokytojų sukauptas patirtis kontekste atskleidžiantis išradingumas.

Taigi įgyvendinimo ypatumai – tai ne tik bendra pedagogų, ugdytinių ir jų tėvų darni veikla, siekiant išsikelti tikslų, skatinant ugdytinių fizinį aktyvumą stiprinant jų sveikatą, ieškant naujų judėjimo formų, bet ir lopšelio – darželio infrastruktūros atnaujinimas. Įrengtas sporto aikštynas su specialia danga, dviračių takas, kuriais darbo dienomis gali naudotis ugdytiniai ir jų tėveliai. Tai buvo pasiekta derinant ne tik patobulintą sąmatą (visi septyniasdešimt trijų tūkstančių), bet ir ieškant pačios įstaigos finansinių galimybių, sprendžiant techninius klausimus, ieškant funkcionalios dermės su visa jau turima lopšelio – darželio „Vėrinėlis“ infrastruktūra.

Projekto įgyvendinimo sėkmė – mokytojų įgytų ir plėtojamų kompetencijų raiška praktinėje veikloje. Patirtis, išminties ir naujovių dermę savo paskaitose ir praktiniuose užsiėmimuose lopšelio – darželio „Vėrinėlio“ pedagoginei bendruomenei perteikė kvalifikuoti

Lietuvos Sporto universiteto lektoriai akcentavę, fizinio aktyvumo, sveikatingumo dermės užtikrinimo būtinybę.

Judėjimo ugdymo turinyje šio lopšelio – darželio bendruomenė, siekdama projekto tikslų, akcentuoja tris veiklų sferas :

 •   Įvairūs kūno kultūros užsiėmimai, skatinantys sveiką sportavimą;
 •   Liaudies žaidimai ir sportiniai šokiai;
 •   Jogos užsiėmimai.

  Ikimokyklinio ugdymo mokytojai vaikų fizinio aktyvumo veiklas įtraukė į ugdymo planą, jas organizuodami skirtingu dienos metu pagal numatytą laiko grafiką. Pasitelkiamos įvairios mokymo priemonės, sportinės, ir ne tik, inventorius, išradingai taikomas žaidimų metodas.

  Projekto ugdymo metu pasiekti rezultatai aptariami su vaikais. Tai juos motyvuoja ir pozityviai nuteikia. Iškilusios problemos diskutuojamos su ugdytinių tėvais ir projekte dirbančiais mokytojais. Projekto eigą nuolat seka, analizuoja ir vertina lopšelio – darželio administracija, informuojama

  bendruomenė.
  Siekiama, kad fizinio aktyvumo renginiai stiprintų vaikų sveikatą, lavintų funkcinius gebėjimus,

  teigiamai veiktų ugdytinių pajėgumą, nekeltų žalos ar pavojaus sveikatai.

Pabrėžtina, kad tėvai aktyviai skatinami dalyvauti projekto veikose. Tėvų įtraukimas į grupėse vykdomas veiklas – labai pozityvus: mažina atstumą tarp šeimos narių ir įstaigos kultūros. Tėvams sudaromos sąlygos iš arčiau pažinti vaikų kasdieninę, o ypač sportinę veiklą, pamatyti, kaip tobulinami vaikų sveikatos gyvensenos įgūdžiai. Vaikams buvimas kartu su tėvais sportinių

užsiėmimų – pamokėlių metu suteikia daugiau saugumo, pasitikėjimo savimi, drąsos, pasididžiavimo.

Įvairūs išradingi pratimai, lavinantys vaikų judrumą, ištvermę, jėgą, didinantys judesių amplitudę ir lankstumą, vykdomi ne tik pamokėlių metu, bet ir perkelti į namų erdvę, įtraukiant ir kitus šeimos narius.

„Facebook“ grupėse (tikslinėms grupėms) paskelbti vaizdo įrašai buriantys tėvus ir vaikus kasdien aktyviai judėti, rūpintis psichine savijauta, ugdytis pasitikėjimą.

Tam numatytas išankstinis treniruočių planas, pasiūlyti išradingi sprendimai., kaip atsvara treniruočių rutinai (tėvų ir vaikų įvairūs sportiniai užsiėmimai namuose).

Liaudies žaidimai ir sportiniai šokiai – kita vykdomo projekto „Judame daugiau ir išradingiau“ veiklų sfera.

Tai atvėrė dar nepanaudotas galimybes kiek kitaip pritaikyti jau turimą sukauptą ilgametę mokytojų patirtį vaikų žaidimų organizavimo srityje. Liaudies žaidimų pamokėlės vyksta du kartus per savaitę. Jose dalyvauja tikslinių grupių „Kiškiai“, „Pingvinai“, „Kačiukai“ – 4-5 metų amžiaus vaikai.

Šokio, vaidybos, dainavimo, skaičiuočių elementai pamokėles daro patraukliomis. Užsiėmimuose kviečiami dalyvauti ir tėveliai. Nuorodos skelbiamos ir internetiniame projekto puslapyje.

Liaudies žaidimai rateliai, suderinti su išradingu sportiniu judesiu, mokytojams padeda lavinti vaiko orientaciją, koordinuoti kūno judesius erdvėje, išlaikyti lygumą.

Visa tai derinama tautosakiniais muzikiniais intarpais, dainavimu, deklamavimu, pamėgdžiojimu, įpinant liaudies papročių elementus, juos siejant su vaizduojamais personažais. Taip atskleidžiama tautinio folkloro meninė reikšmė ir vertė.

Sportinio judesio metu, pasitelkiant gamą, ir klausą, konstruojami meniniai vaizdai, pradedamas formuoti vaiko kūrybiškumo ir tautinio identiteto pradžiamokslis. Tai padeda ugdyti vaikų atmintį, judesių motoriką, sukaupti dėmesį. Įgyvendinimo projekto giluminiai klodai – daug daugiau negu judesių mokymas, jų įsiminimas ir pakartojimas, tai ne tik sportinė veikla ar sveikatingumo siekimas.

aspektus.

Šis projektas pakeičia ir labai svarbius šeimos narių tarpusavio bendradarbiavimo

Projekto metu ryškėja darna, kuri užtikrina ne tik teigiamas vaiko emocijas, bet ir skatina glaudesnius santykius tarp sportinius elementus atliekančių vaikų ir jo šeimos narių. Tai skatina ir pagarbų elgesį su mokytoju, kuris vadovauja sportiniams renginiams, žaidimams.

Ypatinga susidomėjimo ir emocijų susilaukia lopšelio – darželio „Vėrinėlio“ ugdytinių tarpe šokių (sportinių) treniruotės. Jos pasižymi aktyviomis veiklos formomis, kūrybingumą skatinančiomis užduotimis. Tai ne tik šokių žingsnių bei šokio technikos mokymais. Užsiėmimų metu formuojama kūno laikysena, ugdoma atsakomybė, skatinamas dėmesys, gebėjimas etiškai komunikuoti, estetikos pajauta. Užsiėmimai itin populiarūs, vykstantys tris kartus per savaitę.

Šalių sporto trenerė du kartus per savaitę „Facebook“ grupės (tikslinėms grupėms) „Sportiniai šokiai“ skelbia treniruočių vaizdo įrašus. Su vaikais, dalyvaujančiais akivaizdiniuose užsiėmimuose, tuos įrašus aptaria ir reflektuoja. Taip aktyvinama jų vaizduotė, galimybė pavyzdžio pagrindu kurti šokio judesius, improvizuoti.

Trenerė sportinių šokių pagrindu yra pasitelkusi Lietuvos sportinių šokių federacijos programą ir kūrybiškai ją įgyvendina su tikslinių grupių (4-5 metų) vaikais, tėvais ir pedagogais iš lopšelio – darželio „Varliukų“ ir „Vėžliukų“ grupių.

Jogos (judesio) treniruotės – trečioji projekto veiklų sfera. Šioje srityje taip pat dalyvauja pasirinktas tikslinės grupės – „Drugeliai“, „Pelėdžiukai“ (6-7 metų amžiaus vaikai). Treniruotės vyksta tėvams, vaikams ir pedagogams du kartus per savaitę po astronominę valandą. Dalis laiko skiriama mankštai ir atsipalaidavimui.

Jogos trenerė ne tik supažindina vaikus su kūno judėjimo galimybėmis, ugdo gebėjimą mokytis, lavina atmintį ir dėmesingumą, bet ir treniruoja besiformuojančius įgūdžius. Atliekamas vaikams pritaikytos jogos pozos judesių seka, pratimai, skirti judamojo – atraminio aparato lavinimui.

Minėtų trijų grupių vaikai ir tėvai jiems patogiu laiku turi galimybę atskleisti save jogos treniruotėse namuose. Tam pasitelkti „Facebook“ treniruočių vaizdų įrašai, apie tai skelbiama projekto internetiniame puslapyje.

Pabrėžtina, kad projekto veiklų yra įgyvendinamos ne tik kontaktuojant su vaikais tikslingai pasirinktose grupėse, kviečiantis į užsiėmimus ugdytinių tėvus, kitus artimuosius, bet ir pasitelkiant informacines technologijas, „Facebook“ platformą. Tai kalba apie užsiėmimus vedančių mokytojų informacinį išprusimą, jų kompetenciją įgyvendinti projekto veiklas ir virtualioje erdvėje.

Technologijos pasitelkiamos ir projekto vykdymo rezultatų sklaidai. Lopšelio – darželio „Vėrinėlio administracija tiekia informaciją savo įstaigos puslapyje www.verinelis.lt , platformoje „Ikimokyklinukas“, Kauno savivaldybės interneto svetainėje.

Sukaupta patirtis nuolat reflektuojama vaikų lopšelio – darželio, „Vėrinėlis“ bendruomenės ir grupių tėvų susirinkimuose, rengiamos ataskaitos aptariamos mokytojų ir skelbiamos viešai, akcentuojant naujas vaikų metodikas bei turimas ir laukiamas tobulinti mokytojų kompetencijas.

Kuo praturtėjo lopšelio – darželio „Vėrinėlio“ bendruomenė, dalyvaudama projekte? Visų pirma renginiai, naujos metodikos, kvalifikacijos tobulinimas paskleidė gerą žinią darbuotojų tarpe apie fizinio judėjimo reikalingumą, sveiką gyvenimą, fizinio judėjimo poveikį emocinei būsenai. Vis daugiau pedagogų įsitraukia į projekto veiklą> Jie gali skleisti įgytą patirtį ir kitose ugdymo įstaigose.

Sustiprėjo materialinė ir ugdymo bazė. Naujos priemonės ir įranga prisideda prie lopšelio-darželio patrauklumo, gaunamas vis geresnis vertinimas iš tėvelių.

Inicijuojamos kūrybiškesnės veiklos. Ugdytiniai tampa aktyvesni, stipresni, noriau dalyvauja užsiėmimuose, 15-20 procentų sumažėjo vaikučių sergamumas.

Projekto įgyvendinimo pasiekimai, patiekiami siūlymai veikloms tobulinti, nuolat diskutuojami lopšelio – darželio „Vėrinėlis“ bendruomenėje ir su partneriais.

Tai teikia vilčių, kad aptariamas projektas “Judame daugiau ir išradingiau“ bus pilnai įgyvendintas ir taps dar vienu ryškiu įgytos patirties pavyzdžiu ikimokyklinio ugdymo srityje, įgyvendinant atitinkamus Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nutarimus sudaryti sąlygas visų Lietuvos socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą, siekiant visuomenės sanglaudos ir einant gerovės valstybės formavimo keliu.

Lopšelio – darželio „Vėrinėlis“ direktorė Zita Ona Jurgelevičienė