Kviečiame bendradarbiauti profesinį sektorių ir teikti pasiūlymus naujam sudarytam komitetui

Naujai sudarytą Švietimo, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos sektorinį profesinį komitetą. Džiaugiamės galėdami Jus pasveikinti tapus komiteto nariais ir laukiame bendro darbo, sprendžiant strateginius kvalifikacijų sistemos formavimo ir profesinio mokymo klausimus.

Sektorinis profesinis komitetas – tai bendradarbiavimo pagrindu sudaryta patariamoji institucija, koordinuojanti konkretaus ūkio sektoriaus – veiklų grupės strateginius kvalifikacijų sistemos formavimo ir profesinio mokymo klausimus pagal veiklų ekonominę funkciją, produktus, paslaugas arba technologijas.

Sektoriniai profesiniai komitetai atlieka šias funkcijas:

1. Vertina profesinius standartus, jų rengimo ir atnaujinimo poreikį, teikia išvadas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui dėl atnaujinamų profesinių standartų;

2. Vertina profesinio mokymo programų ar jų modulių rengimo poreikį, vertina jas;

3. Vertina pameistrystės mokymo organizavimo apimtis konkrečiame ūkio sektoriuje ir teikia siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai dėl galimybių vykdyti profesinį mokymą pameistrystės būdu;

4. Dalyvauja profesinio mokymo teikėjų, vykdančių formalųjį profesinį mokymą, ir profesinio mokymo programų išoriniame vertinime;

5. Teikia išvadas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui dėl reikalavimų neformaliojo profesinio mokymo programų ir jų modulių registravimui Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre;

6. Pagal kompetenciją svarsto ir teikia siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros I-VIII lygio kvalifikacijų (kvalifikacijų pavadinimų, lygių, vertinimo, suteikimo ir kt.);

7. Pagal kompetenciją teikia siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai, Ūkio ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl neformaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų ir (arba) specialistų poreikio;

8. Sprendžia kituose teisės aktuose numatytus kvalifikacijų sistemos formavimo ir profesinio mokymo klausimus konkrečiame ūkio sektoriuje.

Sektorinį profesinį komitetą sudaro ne mažiau kaip 9 atitinkamų ūkio sektorių ministerijų, kitų valstybės, savivaldybės institucijų, mokslo ir studijų institucijų, įstaigų ir socialinių partnerių deleguoti nariai.

Sektorinių profesinių komitetų sudėtį tvirtina ir jų veiklą koordinuoja Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.


DÉL šVIETIMO, MOKSLINIV TYRIMV IR TAIKOMOSIOS VEIKLOS SEKTORINIO PROFESINIO KONUTETO SUDÊTIES PATVIRTINIMO