LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-279 „DĖL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ VEIKLOS VERTINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2021 m. sausio 11 d. Nr. V-48 Vilnius

Parsisiųsti MS Word formatu

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMO NR. XIII-198 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16 STRAIPSNIŲ IR 1, 2, 3, 4, 5 PRIEDŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2020 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-127 Vilnius

Parsisiųsti MS Word formatu