Kviečiame dalyvauti viešojoje diskusijoje

Gerb. Kolegos,

Švietimo  ir mokslo viceministro Giedriaus Viliūno vardu maloniai kviečiame Jus į viešą diskusiją, skirtą aptarti pedagogų rengimą ir  veiklą reguliuojančių dokumentų projektus – Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų aprašą ir Pedagogų etikos kodeksą.

Renginys vyks Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje (A. Volano g. 2, Vilnius, II aukštas) gegužės 2 d. 13 val. (numatoma trukmė – 2 val.).

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų aprašo projektas,  parengtas neformalios darbo grupės, kurią sudarė aukštųjų mokyklų dėstytojų, ŠMM pavaldžių institucijų, ŠMM specialistai.

Šį projektą viešam svarstymui teikiame pirmą kartą. Kviečiame aptarti šiuos klausimus:

·        Koks turėtų būti Kompetencijų aprašo statusas/santykis su kitais teisės aktais, pvz.  ar galima šį dokumentą sieti su pedagogų veiklos vertinimu ar kitais profesinės veiklos aspektais; koks šio dokumento santykis su planuojamu rengti švietimo profesijų standartu ir kt.

·        Išskirtos bendrosios ir specialiosios kompetencijos. Pastarosios apjungia/ integruoja  dalykines ir didaktines kompetencijas. Dalykinės kompetencijos atskirai neprašomos. Ar turėtume išskirti dalykines kompetencijas atskirai? Jei taip, tai kodėl?

·        Ar numatyti kompetencijų lygmenų indikatoriai yra pakankami,  kad remiantis jais  būtų galima objektyviai išskirti kompetencijų augimą? Kokie indikatoriai galėtų papildyti indikatorių sąrašą?

·        Numatytas tik specialiųjų kompetencijų augimas, bendrosios kompetencijos lygmenimis neprašomos. Ar turėtume aprašyti ir bendrąsias kompetencijas? Jei taip, tai kodėl?

·        Bendrosios kompetencijos. Ar tikslinga palikti /išskirti lyderystės kompetenciją? Ar profesinio bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija išlieka prie specialiųjų kompetencijų? Palyginus su kitomis plačiai aprašyta skaitmeninė kompetencija.

·        Ar/kaip vertinti ir nustatyti kompetencijos lygmenį?

Pedagogų etikos kodekso projektas jau buvo derintas su socialiniais partneriais, sulaukta pastebėjimų.

Konsultuotis norėtume šiais klausimais:

·        Pasirinkta kodekso struktūra Lietuvai neįprasta, nes remiasi paties pedagogo veiklos principais. Ar tinkama /netinkama tokia struktūra ir kodėl?

·        Ar visi pasiūlyti principai yra aiškūs? Ar turėtų būti koreguojami ir kokie būtų koregavimo motyvai?

·        Kodekso principai turėtų būti perkelti į visų švietimo įstaigų vidaus dokumentus ir išsiplėtoti pagal įstaigos struktūrą (taip numatyta švietimo įstatyme). Ar neturėtų būti šalia etikos kodekso rengiamos įgyvendinimo rekomendacijos ar pan., kas padėtų įgyvendinti įstatymo ir kodekso nuostatas?

Pedagogų rengimo reglamento projektas po vykusių diskusijų ir konsultacijų  pakoreguotas, šiuo metu baigiamas derinti.

Konsultacijos metu pristatysime tik esminius šio dokumento projekto pakeitimus.   Dėkojame visiems už pateiktas pastabas ir siūlymus.

Prie šio laiško pridedame diskusijai teikiamus projektus.

Kompetencijų sandara

Etikos kodeksas